Dzisiaj jest: 23 marca 2023
Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej informuje, że w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, który nie jest rachunkiem wspólnym i nie jest prowadzony na rzecz SKO lub PKZP, istnieje możliwość zadysponowania zgromadzonymi na ww. rachunku środkami na wypadek śmierci. W przypadku śmierci, zgromadzone środki zostaną wypłacone wskazanym osobom bliskim. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w placówce Banku prowadzącej rachunek.

Aby złożyć dyspozycję niezbędne jest określenie jej kwoty, a także podanie danych osoby, której środki mają być wypłacone (imiona, nazwisko, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości, adres oraz stopień pokrewieństwa). Zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Bankowe w dyspozycji mogą zostać wskazani:

 • małżonek,
 • wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki),
 • rodzeństwo.

Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci uregulowane są w treści art. 56 ustawy – Prawo bankowe w sposób następujący:

 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci),
 2. kwota wypłaty, o której mowa w pkt 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza,
 3. dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza zmieniona lub odwołana na piśmie,
 4. jeżeli Posiadacz wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w pkt 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej,
 5. kwota wypłacona zgodnie z pkt 1 nie wchodzi do spadku po Posiadaczu, osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem pkt 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza.

ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • bik
 • kir
 • blue media
 • SGB BankSA
 • Novum1
 • biala
 • czarno
 • patnow
 • skomlin