rusiec big    Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej
Biała Rządowa 2, 98-350 Biała
rok założenia 1959
Dzisiaj jest: 16 lipca 2024
Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

Rachunki

Rachunek bieżący

Rachunek Bieżący – przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z jego działalnością.

Rachunek bieżący umożliwia w szczególności:

 • przechowywanie środków pieniężnych;
 • prowadzenie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi;
 • nieograniczony dostęp do rachunku poprzez sieć bankomatów, usługi bankowości elektronicznej oraz karty płatnicze;
 • otrzymanie bezpłatnej karty lokalnej;
 • otrzymanie raz w miesiącu lub w innych terminach, uzgodnionych z posiadaczem, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, wyciągu z rachunku informującego o wysokości salda i dokonanych na rachunku operacji;
 • możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach przez telefon;
 • uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym.

Posiadacz rachunku bieżącego może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Środki gromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku. Naliczane i dopisywane na koniec każdego roku kalendarzowego.

Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym są realizowane w oparciu o następujące godziny graniczne:

 • w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
  - w placówce banku - do godziny 14:00, lub
  - za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - do godziny 14:00;
 • w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:
  - w placówce banku - po godzinie 14:00, lub
  - za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - po godzinie 14:00.

Jak założyć?

Rachunek bieżący można założyć w dowolnej placówce Banku. Wystarczy przedłożyć wymagane przez Bank dokumenty, w szczególności określające status prawny klienta oraz wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń w jego imieniu w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych oraz podpisać umowę.

Zapraszamy do Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej!

 

ips

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemii Wieluńskiej objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy